Tennisvereniging Montfoort, Bovenkerkweg 4, 3417TA, Montfoort, www.tvmontfoort.nl, 0348-472652.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tennisvereniging Montfoort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– AdresgegevensTelefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen vindt uitsluitend plaats voor zover er sprake is van expliciete toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de betrokkene(n). Tennisvereniging Montfoort kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via secretariaat@tvmontfoort.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tennisvereniging Montfoort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Tennisvereniging Montfoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De persoonsgegevens die verwerkt worden staan opgenomen in een verwerkingsregister.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tennisvereniging Montfoort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tennisvereniging Montfoort deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met wie deze gegevens gedeeld worden is op verzoek van de betrokkene te allen tijde inzichtelijk. De tennisvereniging Montfoort sluit met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tennisvereniging Montfoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tennisvereniging Montfoort jouw persoonsgegevens aan KNLTB, t.b.v. inschrijvingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gebruik van beeldmateriaal:
Tennisvereniging Montfoort behoudt zich het recht om beeldmateriaal, aangaande activiteiten van de Tennisvereniging Montfoort, te gebruiken op onze website, sociale media en nieuwsbrief. Je kunt hierover bezwaar maken door contact op te nemen via secretariaat@tvmontfoort.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Tennisvereniging Montfoort gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens worden er analytische cookies verwerkt voor zover deze geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of (deels) bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennisvereniging Montfoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (“dataportabiliteit”). Het recht op dataportabiliteit beperkt zich tot de persoonsgegevens die digitaal door de tennisvereniging Montfoort zijn verwerkt. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover tennisvereniging Montfoort beschikt, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar secretariaat@tvmontfoort.nl. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. In afwijking van deze termijn, behoudt De tennisvereniging Montfoort zich het recht voor om bij complexe verzoeken binnen een termijn van drie maanden hieraan te voldoen. In voorkomend geval zal je binnen vier weken na het verzoek worden geïnformeerd over de termijn waarbinnen de gevraagde gegevens zullen worden verstrekt.
Voor zover er geen sprake is van buitensporige dan wel disproportionele verzoeken, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht om te voldoen aan een verzoek. Eea wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tennisvereniging Montfoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De tennisvereniging Montfoort beoordeelt ten minste jaarlijks of het door haar gevoerde beleid voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@tvmontfoort.nl

Tennisvereniging Montfoort wil je er ten slotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons