Dit is de Privacy Verklaring van Tennisvereniging Montfoort, gevestigd Bovenkerkweg 4, 3417 TA te Montfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40479437 hierna te noemen: TVM. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met TVM. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in deze privacyverklaring voor onze leden uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretariaat@tvmontfoort.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangt.
DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.NAW-gegevens, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, GeslachtUitvoering van de aanmelding als lid.Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt/blijft worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd en uiterlijk binnen 2 jaar.n.v.t.
AdministratieNAW-gegevens, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadresUitvoering van de aanmelding als lid.Zolang men aangemeld is.
Versturen digitale berichten waaronder nieuwsbriefVoornaam, achternaam, E-mailadresGebruikmaken afhangsysteem op tennispark en dus i.s.m. de administratie van TVM nakijken wie gerechtigd is (contributie betaald) om te tennissen.
Gebruikmaken afhangsysteem op tennispark en dus i.s.m. de administratie van TVM nakijken wie gerechtigd is (contributie betaald) om te tennissen.NAW-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadresUitvoering van de aanmelding als lid en controle of contributie op tijd is betaald.Zolang men aangemeld is.Administratie TVM als beheerder afhangsysteem.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Zonder uw toestemming verstrekt TVM uw persoonsgegevens alleen aan de administratie van TVM als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die TVM met u heeft, tenzij TVM wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
U hebt het recht TVM te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij TVM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG- niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal TVM deze verwijdering doorgeven aan alle andere instanties die de betreffende gegevens van TVM hebben ontvangen en u als lid te royeren. U heeft op recht om vergeten te worden, d.w.z. het volledig wissen van uw persoonlijke data. U wordt dan ook niet meer voor een activiteit uitgenodigd.

Beveiliging persoonsgegevens:
TVM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites, te weten: KNLTB, Twelve (kassasysteem)

Wijziging van het privacybeleid:
TVM past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. TVM raadt u dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TVM er alles aan doen u per e-mail, via de Nieuwsbrief /of brief te informeren. Ook zal iedere wijziging van deze Privacyverklaring in de eerstvolgende ALV worden meegedeeld.

Contactgegevens:
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of TVM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen bij onze secretaris: secretariaat@tvmontfoort.nlWanneer een lid een verzoek om informatie doet (bijv. per e-mail), dan krijgt hij/zij per e-mail antwoord. TVM doet haar uiterste best om binnen één (1) maand aan dit verzoek te voldoen. In uitzonderlijke (complexe) gevallen binnen drie (3) maanden: Ook wanneer het aantal verzoeken van dezelfde persoon extreem hoog is. Wel dient in dit geval binnen één (1) maand TVM te laten weten dat zij meer  tijd nodig heeft om te reageren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de AP.